งานเขียนในสารานุกรมไทย

งานเขียนในสาราณุกรมกฎหมาย

1. “นิติกรรม”. สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1-2. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน), 2537.

2. . “ประกันภัย”. สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1-2. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน), 2537.

3. . “ลิขสิทธิ์”. สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน), 2540.