ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ขอเชิญสาธุชนคนใจบุญร่วมสร้างกุศลสั่งสมเสบียงบุญไถ่ชีวิต-โคกระบือ มีกำหนดการจัดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน – วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2559 ณ วัดม่วงแค

นายกสภา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเชิญสาธุชนคนใจบุญ  ร่วมสร้างกุศลสั่งสมเสบียงบุญ  ไถ่ชีวิต  โคกระบือ จากโรงฆ่าสัตว์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 61 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ วัดม่วงแค  กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ไชยยศ   เหมะรัชตะ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำทีมโดยรองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  อธิการบดีฯ  ขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ “มหากุศลอันยิ่งใหญ่”  ทำบุญไถ่ชีวิตโค – กระบือ  จากโรงฆ่าสัตว์  เพื่อนำไปมอบให้แก่ชมรมอนุรักษ์โค-กระบือ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ถวายเป็นพระราชกุศล  แด่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 61 พรรษา  โดยทำพิธีเปิดโครงการไปเมื่อวันอาทิตย์  ที่ 3 เมษายน  2559  ที่ผ่านมา  มีกำหนดการจัดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน – วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2559  ณ
วัดม่วงแค  ถนน เจริญกรุง 34 ( ข้างไปรษณีย์กลาง) บางรัก  กรุงเทพฯ  ในปีพุทธศักราช 2559 นี้  นับเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง 20 ปีแล้ว ที่ศาสตราจารย์ไชยยศ   เหมะรัชตะ  ได้เป็น “สะพานบุญ”  ในการไถ่ชีวิตโค – กระบือ  ดังกล่าว “…อานิสงส์ในการไถ่ชีวิตโค – กระบือ จะส่งผลทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวปราศจากสรรพทุกข์  สรรพโศก  สรรพโรค  สรรพภัย  มีร่างกาย  แข็งแรงสมบูรณ์  เรื่องคับแค้นใจจะคลายหายไปและเป็นที่รักเคารพเมตตาจากบุคคลทั่วไป”  ศ.ไชยยศ  กล่าว

“ขออนุโมทนาบุญ  ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญแล้วนี้  จงอภิบาลให้ท่านและครอบครัว  ปราศจากสรรพทุกข์  ภัยพิบัติ  โรคาพาธ อุปัทวันตรายทั้งหลาย  ทั้งปวง และจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติและประสบสิ่งอันพึง  ปรารถนาทุกทิพา  ราตรีกาล  ประสบความวัฒนาสถาพร  ตลอดกาลนาน  เทอญฯ”  รศ.สุภัทรา  อธิการบดีกล่าวอวยพร  ทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ม. ราชมงคลพระนคร

Comments are closed.