ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นำนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ รุ่น 1 กราบนมัสการหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาในหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่น 1 ภาค 1 ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ในการนี้ คณะนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ได้เข้านมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร รับฟังโอวาทจากหลวงพ่อ ว่าการเรียนสมาธินั้นได้ประโยชน์ 3 อย่าง คือ มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และมีเมตตา โดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้มอบหนังสือ “ความหมาย” ที่ท่านประพันธ์ขึ้นด้วยตนเอง ยังความปลาบปลื้มแก่คณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ คณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ ยังได้ร่วมถวายปัจจัยร่วมทำบุญเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท

จากนั้น คณะนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ชาญชัย มโนมัยพิบูลย์ อาจารย์นริศ พุ่มดนตรี และอาจารย์สุริยา มากมูล อาจารย์ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ นำคณะนักศึกษา สักการะสิ่งมงคลสูงสุดทั้ง 9 ประจำวัดธรรมมงคล ประกอบด้วย พระบรมสารรีริกธาตุ พระพุทธรูป ภ.ป.ร.(หลวงพ่อองค์ดำ) พระอโศกพยา (หลวงพ่อพันปี) พระอัฏฐาฬส หลวงปู่มั่น พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (พระหยก) พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา และพระเมตตาพุทธเจ้า

ในโอกาสนี้ นักศึกษาวิทันตสาสมาธิ ได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภายในพระอุโบสถ และร่วมกันยืนไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Comments are closed.