ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานเปิดและปิด RMUTP RETREAT

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP  Retreat) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมเฟลิกซ์  ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

Comments are closed.