ในประเทศ

วัดใหญ่จอมปราสาท 29 ตุลาคม 2560


กฐินสามัคคี วัดศรีศักดิ์พัฒนา 21 ตุลาคม 2560


กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดจันทรังษีศรีรุ่งเรือง วัดศรีออนใต้ 12 ตุลาคม 2560

ทอดผ้าป่าสามัคคีเมืองน่าน 8-10 พฤษจิกายน 2555

ทอดกฐินภาคเหนือ 31 ตุลาคม – 1 พฤษจิกายน 2556

ทอดกฐินภาคเหนือ 2-3 พฤษจิกายน 2556

ไถ่ชีวิต โค-กระบือ วัดม่วงแค 6-21 เมษายน 2556

ครูบาอริยชาติ 13 พฤษภาคม 2551