ราชมงคลพระนคร ยกทัพโชว์ศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมไทยเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติ ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดี 4 ท่าน ได้แก่ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ และนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา รวมทั้งบุคลากร และนักศึกษาตัวแทนทูตศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก จากชมรมศิลปะการแสดงฯ พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน 8th Annual Asian American & Pacific Islander Heritage Month Festival  เพื่อแสดงศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อันได้แก่ นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ และหัตถศิลป์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับนานาชาติ ภายในงานมีบุคคลสำคัญระดับประเทศมากมายจากประเทศในเอเชียทั้งหมดจำนวน 11 ประเทศ และประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ ในกลุ่มเครือข่ายที่ชื่อว่า Suffolk County Asian American Advisory Board (www.scaaab.org) พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านกงศุลใหญ่ประเทศไทยประจำนครนิวยอร์ก ท่านพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เข้าร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์อีกด้วย
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดวชิรธรรมปทีป เซ็นเตอร์รีช ลองไอซ์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
4747447  S__46424106

Comments are closed.