นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำบุญบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ และทำทานปล่อยปลา เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 70 และทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในโอกาสนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าร่วมงานพิธีทำบุญ และอวยพรในวันคล้ายวันเกิดด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เมื่อเร็วๆนี้

ราชมงคลพระนคร ยกทัพโชว์ศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมไทยเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติ ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดี 4 ท่าน ได้แก่ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ และนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา รวมทั้งบุคลากร และนักศึกษาตัวแทนทูตศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก จากชมรมศิลปะการแสดงฯ พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน 8th Annual Asian American & Pacific Islander Continue reading ราชมงคลพระนคร ยกทัพโชว์ศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมไทยเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติ ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ราชมงคลพระนคร ชมพิพิธภัณฑ์วังเก่า

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายและต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ  

งาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” Good Kids Good Society

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดงาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” Good Kids Good Society สำหรับงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2559 โดยตลอดทั้ง 3 วัน ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ งานนิทรรศการวิชาการจาก 9 คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงกิจกรรม การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ การบริการทางวิชาการ ตลอดจนการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับมัธยมศึกษา อาทิ การประกวดแข่งขันทักษะทางบัญชีฯ ชิงถ้วยประทาน Continue reading งาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” Good Kids Good Society

นายกสภามหาวิทยาลัย ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมการเทศนาธรรม โดยพระครู ภาวนาเจติยาภิบาล

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมการเทศนาธรรม ในสมดุลแห่งการพัฒนาคน (นักศึกษาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา) พัฒนาสังคม โดยได้รับเกียรติจาก พระครู ภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย เป็นผู้เทศนาธรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร ร่วมทำบุญยกช่อฟ้า ณ วัดป่าเปา

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนสาธุชนผู้ใจบุญจำนวนมากร่วมพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ และอัญเชิญฉัตรเครื่องยอดหอระฆัง ซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านนาอันวิจิตรงดงาม ณ วัดป่าเปา ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,367,237 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 9 มทร.

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 9 มทร. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 8-14 กันยายน 2558 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ราชมงคลพระนครมอบนโยบายขับเคลื่อนสู่ Digital University

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม Park View โรงแรม เดอะรีเจนท์ชะอำบีช รีสอร์ท เพชรบุรีเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบรับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตเป็นกรอบดำเนินงานในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยเป็น Digital University

นายกสภามหาวิทยาลัย เปิดโครงการวันรพีรำลึก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการวันรพีรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และ     น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย  โดยมี     รองศาสตราจารย์ สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมD-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในงาน มีพิธีบวงสรวง ณ ลานพระอนุสาวรีย์ กรมกลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหารคณะ 9 คณะ สภานักศึกษา Continue reading นายกสภามหาวิทยาลัย เปิดโครงการวันรพีรำลึก